วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

power point บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวจิตวิทยาอุตสาหกรรม-STU

Activity :1
            อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
               -การบรรยาย
              - การเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากเอกสาร  ตำรา วารสาร รวมทั้วแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนด

      
ประโยชน์ของการเรียนจิตวิทยาอุตสาหกรรม
1.  ช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้ถ่องแท้ขึ้นในเรื่องอารมณ์ ความต้องการ  และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
2.  ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
3.  ช่วยให้บุคคลสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจตนเอง ได้ดีในการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
4.  ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้ถึงวิธีการหรือกลไกในการปรับตัว ตนอันจะช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งในจิตใจ สร้างเสริม สุขภาพจิตที่ดีแก่ตน
5.  ช่วยให้เข้าใจเหตุผลหรือปัญหาเบื้องหลัง การแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์ในสภาพการณ์ต่าง ๆ
               6.  ช่วยให้รู้จักนำความรู้ทางจิตวิทยาสาขาต่างๆไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา,
               องค์การ,โรงงานธุรกิจอุตสาหกรรม,นักแนะจิตวิทยาและครู  เป็นตัน                                                                                                                           

จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial   Psychology)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและความเป็นมาของทฤษฎีเกี่ยวกับ  จิตวิทยาอุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
2.เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีทักษะความชำนาญเกิดความพึงพอใจ และมีเทคนิค  วิธีสื่อสารในองค์การอุตสาหกรรม
3.เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาทรัพยากรบุคคล  และการบำรุงรักษาทรัพยากร  บุคคลในองค์การอุตสาหกรรม
4.เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและลดอุบัติเหตุได้อย่างได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักรักษาความปลอดภัย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองสังคมอย่างต่อเนื่องยิ่งๆขึ้นไปในการทำงานและการศึกษา อุตสาหกรรม 
มารู้จักจิตวิทยาอุตสาหกรรมกันเถอะ
 ท่านทั้งหลายมักจะคุ้นกับเรื่องในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เรียกว(HR: Human Resources ) แต่อาจจะไม่คุ้นกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ที่เรียกกันว่า (IO:Industrialand Organizationa Psychology ) พอเอ่ยถึงคำว่า จิตวิทยาอุตสาหกรรม เชื่อว่าหลายท่านคงจะเข้าใจและนึกไปถึงเรื่องการบำบัดจิต โรงพยาบาลของคนจิตไม่ปกติ อะไรประมาณนั้น จิตวิทยาอุตสาหกรรม นั้น เป็นศาสาตร์แขนงหนึ่งของจิตวิทยาที่ถูกประยุกต์ขึ้นมาเรียนรู้เรื่องของการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ซึ่งใกล้เคียงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องจัดการกับคนเหมือนกัน .... 

ความหมายของวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม     
   จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการนำความรู้เรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ไปใช้ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการและการวางแผนงาน อุตสาหกรรมการผลิต
   การโฆษณาสื่อสาร การจำหน่าย การบริโภค และการบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาไปช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่ดำเนินงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและการวางตนตามบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน    
         
ขอบข่ายของจิตวิทยาอุตสาหกรรม
          จิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นสาขาวิชาทางจิตวิทยาที่มีการศึกษาครอบคลุมถึงการผลิตและการใช้สินค้า รวมทั้งการจัดบริการในการวงการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการจัดการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมแล้วจะมุ่งศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ ของงานอุตสาหกรรมทุกประเภทและทุกระดับ ผลจากการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรมและนำไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาของงานอุตสาหกรรมที่อาจต้องใช้ข้อมูลความรู้ของศาสตร์สาขาอื่นด้วย เช่น การแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านการสื่อสาร ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น